Vasundhara Raje

Designation :- CM

State :- Rajasthan